WIERZYMY:

PISMO ŚWIĘTE

Wierzymy, że Biblia jest zainspirowanym i nieomylnym Słowem Boga. Pismo Święte jest ostatecznym oraz bezapelacyjnym autorytetem dla wierzących oraz Kościoła w każdej dziedzinie, którą porusza.

BÓG

Wierzymy w jedynego, wiekuistego Boga w Trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

JEZUS CHRYSTUS

Wierzymy w bóstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa, w jego niepokalane poczęcie, bezgrzeszne życie, w Jego zastępczą i przebłagalną śmierć przez przelaną krew, w Jego zmartwychwstanie w ciele, w Jego wniebowstąpienie, gdzie zasiada po prawicy Ojca, oraz w Jego ponowne przyjście w mocy i chwale.

GRZECH

Wierzymy, że w wyniku upadku człowieka w grzech ludzie pozostają duchowo martwi, moralnie zdeprawowani, oddzieleni od Boga bez możliwości usprawiedliwienia przed Bogiem bez Jezusa Chrystusa. Wszyscy zgrzeszyli oraz są winni przed Bogiem.

ZBAWIENIE

Wierzymy, że do zbawienia zagubionego i grzesznego człowieka konieczne jest odnowienie przez Ducha Świętego. Zbawienie jest całkowicie zależne od działania Bożego daru łaski, która manifestuje się przez odwrócenie od grzechu (pokutę oraz wiarę w Chrystusa i Jego dzieło na krzyżu. Przez to co On zrobił, a nie to co my robimy, otrzymujemy przebaczenie grzechów oraz jesteśmy zaadoptowani do Bożej rodziny.

WYPEŁNIENIE DUCHEM ŚWIĘTYM

Wierzymy w działającą służbę Ducha Świętego, który wypełnia chrześcijanina, uzdalniając go do prowadzenia pobożnego życia.

KOŚCIÓŁ

Wierzymy w jeden, powszechny Kościół obejmujący wszystkich prawdziwie wierzących oraz w widoczny obraz tego Kościoła przez lokalne wspólnoty. Kościoły lokalne mają za zadanie głoszenie ewangelii, nauczanie Bożego słowa, zarządzanie sakramentami (chrztu i komunii), sprawowanie duchowego autorytetu oraz prowadzenie Bożych ludzi do ich przeznaczenia.

PONOWNE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA

Wierzymy w ponowne przyjście Chrystusa - fizyczne oraz widzialne - aby sądzić żywych i umarłych, przyjąć swój Kościół i wypełnić Boży plan w historii ludzkości.

ZMARTWYCHWSTANIE

Wierzymy w zmartwychwstanie zarówno zbawionych jak i zagubionych: zbawionych do życia a zagubionych do potępienia.

JESTEŚMY KOŚCIOŁEM:

TRZY WYZNANIA WIARY:

CREDO APOSTOLSKIE

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny.

CREDO NICEJSKIE

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony, przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia, zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy. I stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany, I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych; a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

CREDO CHALCEDOŃSKIE

Zgodnie ze świętymi Ojcami wszyscy jednomyślnie uczymy wyznawać, że jest jeden i ten sam Syn, Pan nasz Jezus Chrystus, doskonały w Bóstwie i doskonały w człowieczeństwie, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, złożony z duszy rozumnej i ciała, współistotny Ojcu co do Bóstwa i współistotny nam co do człowieczeństwa, „we wszystkim nam podobny prócz grzechu”, przed wiekami zrodzony z Ojca co do Boskości, w ostatnich czasach narodził się co do człowieczeństwa z Marii Dziewicy, Matki Bożej, dla nas i dla naszego zbawienia. Jednego i tego samego Chrystusa Pana, Syna Jednorodzonego, należy wyznawać w dwóch naturach: bez zmieszania, bez zmiany, bez podzielenia i bez rozłączenia. Nigdy nie zanikła różnica natur przez ich zjednoczenie, ale zostały zachowane cechy właściwe obu natur, które się spotkały, aby utworzyć jedną osobę i jedną hipostazę. Nie wolno dzielić Go na dwie osoby ani rozróżniać w Nim dwóch osób, ponieważ jeden i ten sam jest Syn, Jednorodzony, Bóg, Słowo i Pan Jezus Chrystus, zgodnie z tym, co niegdyś głosili o Nim Prorocy, o czym sam Jezus Chrystus nauczał i co przekazał nam Symbol Ojców.

FILARY REFORMACJI:

NABOŻEŃSTWA W NIEDZIELE (w Hali Stulecia Cracovia - Aleja Focha 40, Kraków):

W niedzielę 12 maja mamy JEDNO nabożeństwo, o godz. 11:00 w Hali Cracovia.

W pozostałe niedziela maja mamy DWA nabożeństwa, o godz. 10:00 oraz 12:00 w sali szermierczej Hali Cracovia.

KONTAKT Z BIUREM:

Kościół Chrystus Królem w Krakowie
Czarnowiejska 51/5, 30-049 Kraków
+48 509 501 639
biuro@kchk.pl

KONTO

Ofiary finansowe i dziesięciny można składać w każda niedzielę
lub przez wpłatę na konto kościoła w tytule przelewu:
darowizna na cele kultu religijnego
Bank ING PL 56 1050 1445 1000 0090 6907 9706
Możesz też dokonać płatności przez Tpay.

NABOŻEŃSTWA W NIEDZIELE (w Hali Stulecia Cracovia - Aleja Focha 40, Kraków)::

W niedzielę 12 maja mamy JEDNO nabożeństwo, o godz. 11:00 w Hali Cracovia.

W pozostałe niedziela maja mamy DWA nabożeństwa, o godz. 10:00 oraz 12:00 w sali szermierczej Hali Cracovia.

KONTAKT Z BIUREM:

Kościół Chrystus Królem w Krakowie
Czarnowiejska 51/5, 30-049 Kraków
31–545 Kraków
+48 509 501 639
biuro@kchk.pl

KONTO

Ofiary finansowe i dziesięciny można składać w każda niedzielę
lub przez wpłatę na konto kościoła w tytule przelewu:
darowizna na cele kultu religijnego
Bank ING PL 56 1050 1445 1000 0090 6907 9706
Możesz też dokonać płatności przez Tpay.